Class Schedule
 

 

Adult Class Schedule

Monday (traditional class) 7:30 PM - 9:30 PM

Wednesday (traditional class) 7:30 PM - 9:30 PM

Saturday (review class) 11:00 AM - 1:00 PM

 

Children Class Schedule

Monday        5:30 PM - 7:30 PM

Wednesday     5:30 PM - 7:30 PM

 

 

 
           
  Copyright © 2010 Zenbu Ryu Jujutsu